Toyota

Menu

โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต

นโยบายและที่มา

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมา 55 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึก รับผิดชอบ และร่วมพัฒนาสังคมไทยโดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้าคือด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town”

“โตโยต้า เมืองสีเขียว” มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต สะท้อนการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการดำเนินงานของโครงการ โตโยต้า เมืองสีเขียว สอดคล้องกับความท้าทายของบริษัทโตโยต้าทั่วโลก ในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โตโยต้ามุ่งมั่นอาสาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความดีให้ผู้ที่มีความสนใจด้านการรักษาสภาพแวดล้อมได้มีโอกาสแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์ ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรม การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

นอกจากนั้นยัง ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ซึ่งหมายถึงกระบวนการจัดซื้อจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถ โตโยต้า (Supplier) การขนส่ง (Logistic) ต่อเนื่องมาถึงกระบวนการกลางน้ำ ซึ่งหมายถึงกระบวนการผลิตรถยนต์ในโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าทุกแห่ง (Toyota) และสุดท้ายคือ กระบวนการปลายน้ำ ซึ่งหมายถึงผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (Dealer)

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 20 การเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณของประชากรโลกและรถยนต์ส่งผลให้มีการใช้พลังงานฟอสซิลมากขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือการค้นหาพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนน้ำมัน การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการป้องกันมลพิษทางอากาศ

โตโยต้าจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับพลังงานทางเลือก อาทิ แก๊สธรรมชาติ (CNG) หรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฮโดรเจนความดันสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานสิ่งแวดล้อม

 

ดาวน์โหลดเอกสารปีล่าสุด

Sustainability Report

ดาวน์โหลดเอกสารปีที่ผ่านมา

Load More