Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการขนส่ง ด้วยความรับผิดชอบ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในทุกขั้นตอน โดย หนึ่งในนั้นคือในระบบการขนส่ง

เนื่องจากโตโยต้าต้องมีการขนส่งชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนกับโตโยต้า หรือการขนส่งระหว่างโรงงานของโตโยต้าแต่ละโรงงานเอง อันก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โตโยต้าจึงคิดหาวิธีขนส่งที่มีประสิทธิภาพช่วยลดจำนวนเที่ยว ทำให้ประหยัดน้ำมันและลดควันเสียโดยมีวิธีในการดำเนินงานดังนี้

1 การจัดเส้นทาง การขนส่ง

ในภาคขนส่งมีการจัดเส้นทางเพื่อร่นระยะทางขนส่ง เพื่อให้สามารถ ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถลดการใช้น้ำมัน และ ลดการเดินทางในเส้นทางที่ไม่จำเป็น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงการจัด เส้นทางการขนส่ง

2 การเพิ่มจำนวน ที่สามารถขนส่งได้ต่อรอบ

โตโยต้าเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นในการขนส่งแต่ละรอบ สามารถขนส่งได้จำนวนมากต่อครั้ง เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพิ่มจำนวนรถขนส่งขนาดใหญ่ การจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรถอย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นต้น

กลับสู่หน้าหลัก