Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อ ด้วยความรับผิดชอบ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกราย ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน “Green Purchasing” โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • 1. การได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
  • 2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ส่งให้บริษัทฯ
  • 3. การริเริ่มกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ
  • 4. การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในการขนส่งสินค้าให้บริษัทฯ

โดยโตโยต้าได้นำหลัก “Green Purchasing” และได้จัดทำข้อกำหนดการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing Guideline) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 6,000 ตันต่อปี และในชั้นตอนของการขนส่งยังได้นำเชื้อเพลิงไบโอดีเซลมาใช้กับรถบรรทุก ทำให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซต์ได้ถึง 1,200 ตันต่อปี

กลับสู่หน้าหลัก