Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

ด้วยนโยบายของโตโยต้าที่ต้องการให้อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กันได้อย่างกลมกลืน โตโยต้าจึงเริ่มต้นการปลูกป่านิเวศในโรงงานบ้านโพธิ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 และในปีต่อมาได้ต่อยอดริเริ่มโครงการโตโยต้าไบโอโทปแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างระบบนิเวศให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของโรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์ ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ประกอบกับองค์ความรู้และเครือข่ายที่มี ในปี พ.ศ. 2559 จึงต่อยอดโครงการโดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”

โดยโตโยต้าได้ร่วมมือกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการในการให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักเรียน เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและปัจจัย 4 ของมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลับสู่หน้าหลัก