Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ปลูกป่านิเวศ

“กิจกรรมป่านิเวศ” (Eco-Forest) ได้เริ่มต้น ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ โดยได้รับความร่วมมือ จากอาสาสมัครจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน บริษัทในเครือ ชุมชนฉะเชิงเทรา สื่อมวลชน พนักงานบริษัทและครอบครัว จำนวนมากกว่า 10,000 คน มาร่วมกิจกรรมการปลูกป่า มากกว่า 100,000 ต้น ภายใน 1 วัน

โดยผลสำเร็จของการปลูกป่านิเวศ ณ โรงงานบ้านโพธิ์ หลังจากผ่านไป 8 ปี ต้นไม้ที่ปลูกนั้นมี อัตรา การรอดตาย 90% อัตราการเจริญเติบโตสูง 2-3 เท่าของการปลูกแบบทั่วไป

การปลูกป่านิเวศของโตโยต้า ได้นำเอาองค์ความรู้การปลูกป่าตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” และเทคนิควิธีการปลูกป่าตามแนวคิด ของ ศ. ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น โดยทฤษฎีนี้ประสบผลสำเร็จในการสร้างผืนป่าที่ อุดมสมบูรณ์มาแล้วมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

หลักการปลูกป่านิเวศ ตามทฤษฎีของ
ศ. ดร.อาคิระ มิยาวากิ

  • พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมือง (Native species) เพื่อเป็นการคืนธรรมชาติให้กับท้องถิ่น และทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

  • สร้างเนินดินเป็นแนวปลูกในเขตโรงงาน (Mound) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวดิน ช่วยในการระบายน้ำและอากาศ

  • เตรียมกล้าไม้ที่ปลูกในถุงพลาสติก (Potted seedlings) ซึ่งกล้าไม้จะต้องมีระบบรากแข็งแรง โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 80-100 เซนติเมตร เพื่อให้ต้นไม้พร้อมสำหรับการปลูกในช่วงแรกของการปลูกป่านิเวศในโรงงาน

  • มีความหนาแน่นในการปลูก 3 - 4 ต้น ต่อตารางเมตร โดยทำการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแนวตรง เนื่องจากความต้องการแสงแดดจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ในด้านความสูงในระยะ 3 ปีแรก และทำให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด

  • ปลูกพันธุ์ไม้หลาย ๆ ชนิดปะปนกันทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เพื่อให้มีสภาพคล้ายธรรมชาติ

  • การปลูกมีเทคนิคแบบพิเศษ เช่น การนำกล้าไม้จุ่มน้ำ จากนั้นจึงคลุมด้วยฟางข้าว จะทำให้กล้าไม้อยู่ได้ โดยไม่ต้องรดน้ำประมาณ 1 เดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถรถน้ำได้ต่อเนื่อง) และช่วยเพิ่มอัตราการรอดให้สูงขึ้นด้วย

โตโยต้าได้ขยายผลกิจกรรมปลูกป่านิเวศ ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนอกจากจะนำองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าไปเผยแพร่ให้แก่ หน่วยงานและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้มีการติดตามผลและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาผืนป่าที่ปลูกขึ้น ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทโตโยต้าฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกป่านิเวศไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,200,000 ต้น มีอัตราการรอดตายของต้นกล้าสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่ง ผืนป่าเหล่านี้นอกจากจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ราว 9,600 ตัน* ต่อปี ยังถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลายเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

หน่วยงาน จำนวนต้นไม้
โตโยต้า 336,430
ผู้ผลิตชิ้นส่วน 248,599
ผู้แทนจำหน่าย 225,020
ชุมชน และภาคเอกชน 428,888
รวมจำนวนการปลูกทุกภาคส่วน 1,238,937

กลับสู่หน้าหลัก