Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมโตโยต้า ปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมพลาธิการทหารบกและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น โตโยต้ายังได้ร่วมมือกับกลมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และ WWF ประเทศไทย ในการเปิดศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนาสถานตากอากาศบางปูให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับเมืองใหญ่สำหรับเยาวชน เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ประยุกต์เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับวิชาการต่างๆ ในชั้นเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลน รวมทั้งสิ้นกว่า 477,800 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตันต่อปี* นอกจากนี้โตโยต้ายังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและดำเนินงานแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท โดยมีการร่วมมือในการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นภายในบริเวณสถานตากอากาศบางปูเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาสภาพรอบป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และได้เห็นถึงประโยชน์ของป่าชายเลนต่อการลดการกัดเซาะแผ่นดิน

กลับสู่หน้าหลัก