“โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดเลย เทศบาลเชียงคาน และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเมืองเลย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างการเดินทางอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ
โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน จะคัดเลือกภาพถ่ายและคำบรรยายของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมจำนวน 14 คู่ (28 ท่าน) ร่วมสัมผัสวิถีชีวิต Slow life พร้อมร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตามองค์ความรู้ 4 แนวทาง ได้แก่
การเดินทางอย่างยั่งยืนการเดินทางแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน เดินทางท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงใช้ในชีวิตประจำวัน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและจังหวัดเลย ร่วมปลูกป่านิเวศที่โรงเรียน โดยใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้เร็วขึ้นนับ 10 เท่า พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆ บริเวณและยังเป็นการสร้างความรู้ให้นักเรียนและชุมชน ได้นำวิธีการปลูกป่าของ ศ.ดร. อาคิระมิยาวากิ ไปใช้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
การให้องค์ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการลดขยะและแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม
โตโยต้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ เราจึงได้มีการนำเอาพลังงานทางเลือกมาปรับใช้ภายในบริษัทฯ
 1. ผู้สมัครต้องถ่ายรูปที่แสดงถึงกิจกรรมรักษ์โลกที่อยู่ภายใต้ด้านใดด้านหนึ่ง ของ 4 ด้านที่กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้
 2. ลงทะเบียนร่วมเล่นเกมโดยเข้าไปที่หน้า Facebook Toyota CSR กดเข้าไปที่ Application โตโยต้าเมืองสีเขียว พร้อมลงทะเบียน และ Upload รูปภาพรักษ์โลกของคุณ (https://apps.facebook.com/toyotagreentownloei)
 3. กดแชร์ภาพของคุณไปที่หน้า facebook ของคุณ พร้อมคำบรรยายภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์และอย่าลืมใส่แท็ก #TOYOTACSR #TOYOTAGREENTOWN #TOYOTAGREENTOWNATCHIANGKHAN
 4. กำหนดส่งภาพร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
 5. สิทธิ์ในการรับรางวัลผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 14 รางวัล
 6. ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.toyotagreentown.com และรายการ “ห้องข่าวบันเทิง” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 7. กำหนดการร่วมเดินทางสู่จังหวัดเลยกับโตโยต้าเมืองสีเขียว ในวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2559
 • ทางบริษัทฯ รับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ - เลย เท่านั้น
 • หากผู้โชคดีมีความประสงค์จะนำจักรยานส่วนตัวไป ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยตนเอง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้โชคดีท่านอื่นๆ ทดแทน กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์
 • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ขอโต้แย้ง อุทธรณ์
  หรือขอให้เปลี่ยนแปลง
 • ผู้ร่วมสนุกต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างครบถ้วน
 • ภาพที่ใช้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพของผู้เข้าร่วมสนุกทำกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น
 • ภาพที่ส่งต้องตรงกับ 1 ใน 4 หัวข้อกิจกรรมรักษ์โลก
 • พิจารณาจากความสวยงามของภาพ คำบรรยายโดนใจ และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก โดยภาพที่มียอดการกด Like หรือ Share จำนวนมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Up Down