Toyota

Menu

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

การบริการ ด้วยความรับผิดชอบ

โตโยต้าได้วางแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการโดยกำหนดมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือกับบรรดาผู้แทนจำหน่อยทั่วประเทศ เพื่อทำการปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละศูนย์บริการให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 • 1 คู่มือสำหรับ ผู้แทนจำหน่าย

  โตโยต้าได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโชว์รูม และศูนย์บริการอย่างละเอียดครอบคลุมในทุกขั้นตอนเริ่มจากภูมิสถาปัตย์ การจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม การสัญจรขนาดมาตรฐานของศูนย์บริการ รวมถึงการตกแต่งและการใช้สี นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 • 2 คู่มือบริหารศูนย์บริการและ อะไหล่ยอดเยี่ยม (TEDAS)

  คือแผนงานจัดการที่โตโยต้าจัดทำขึ้น เพื่อให้ศูนย์บริการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยในหมวดที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โตโยต้ากำหนดข้อบังคับวิธีการปฏิบัติรวมถึงการประเมินผลอย่างครบถ้วน โตโยต้ามั่นใจว่าด้วยระบบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด จะนำมาซึ่งการปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 • 3 การรับรอง คุณภาพ ISO 14001

  ปัจจุบันมีศูนย์บริการโตโยต้าที่ได้ปรับปรุงและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แล้ว จำนวน 386 แห่ง และโตโยต้าได้ตั้งเป้าหมายว่า จะดำเนินการให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศภายในอนาคตอันใกล้นี้

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์บริการ

 • มาตรการด้านน้ำเสีย

  น้ำเสียจากการล้างรถ และชำระล้างชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการอุปโภคบริโภค จะได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

 • มาตรการลดมลพิษในอากาศ

  ฝุ่นละอองและไอระเหยจะถูกควบคุมเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้น้อยที่สุดและ ถูกต้องตามกฎหมาย

 • มาตรการกำจัดของเสีย (ของเหลว และของแข็ง)

  • น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นและสารเคมีต่างๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายแล้ว จะนำไปจัดเก็บอย่างปลอดภัย ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
  • ขยะปนเปื้อนหรือขยะอันตรายจะคัดแยกออกจากขยะทั่วไป เพื่อส่งไปยังบริษัทรับกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มาตรการด้านเสียง

  • ใช้อุปกรณ์ครอบหู เพื่อกันเสียงสำหรับพนักงาน
  • การจัดสรรพื้นที่ในศูนย์บริการโดยให้ตำแหน่งจุดซ่อม ตั้งอยู่ในระยะที่ห่างจากบริเวณต้อนรับมากที่สุด

Eco Dealership Outlet

เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายฯ ให้ดียิ่งขึ้น โครงการ Eco Dealership Outlet จึงได้ถือกำเนิดภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในการยกระดับมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนมากขึ้นภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงาน (Economy) และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology)

เพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายฯ สามารถส่งมอบสินค้าและคุณภาพการบริการด้วยคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าในทุกมิติ ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานลดต้นทุน และลดการปล่อยมลพิษแล้ว ยังรวมถึงการปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ทำให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี นำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วยมาตรฐาน Eco Dealership Outlet

Eco Dealership Outlet ทั่วประเทศ

กลับสู่หน้าหลัก