บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้าวปีที่ 10 ของรายงานการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 2556 โดยเนื้อหาหลัก ของรายงานยังคงคลอบคลุม 3 หัวข้อหลักซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการผลักดันองค์กรให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันได้ แก่ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ ซึ่งดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 (ระหว่างเดือนเมษายน 2555 - มีนาคม 2556) ปีที่ผ่านมา ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556 นี้ โตโยต้า ยังคง ยึดแนวทางในการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานสากล

GRI Index Reference (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการดำเนินงานขององค์กรในมิติ 3 มิติ อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ผลผลิต และบริการ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล เพราะเรา โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน สืบไป
     
   
(ขนาด 23.7 MB)
(Full Size 23.7 MB)
(ขนาด 8.9 MB)
(Full Size 8.9 MB)
(ขนาด 56.0 MB)
(Full Size 56.0 MB)
(ขนาด 22.8 MB)
(Full Size 22.8 MB)
(ขนาด 20.1 MB)
(Full Size 20.1 MB)
(ขนาด 40.7 MB)
(Full Size 40.7 MB)
(ขนาด 52.2 MB)
(Full Size 52.2 MB)
(ขนาด 49.9 MB)
(Full Size 49.9 MB)
(ขนาด 35.3 MB)
(Full Size 34.3 MB)
(ขนาด 14.2 MB)
(Full Size 14.2 MB)
(ขนาด 49.3 MB)
(Full Size 49.3 MB)
(ขนาด 35.0 MB)
(Full Size 33.5 MB)
(ขนาด 6.6 MB)
(Full Size 6.2 MB)
(ขนาด 42.9 MB)
(Full Size 42.9 MB)