กิจกรรม Campus Visit

โครงการ Campus Visit เปิดรับสมัครและคัดเลือก นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมทำงานกับ TOYOTA Group

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

สมัครผ่านบูธ

พฤศจิกายน – ธันวาคม ผ่านบูธ TOYOTA ในงาน Campus Visit ที่มหาวิทยาลัย หรือ Facebook Fan page “TOYOTA Career”

คลิปวิดีโอแนะนำตัว

มกราคม – กุมภาพันธ์ ทางบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองสั้นๆ

สัมภาษณ์รอบแรก

มีนาคม – พฤษภาคม ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจ และนัดหมาย ผ่านทางโทรศัพท์ และ E-Mail เพื่อสัมภาษณ์รอบแรก

ทั้งนี้นิสิต นักศึกษาควรเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงานไว้เบื้องต้น เช่น Resume, Transcript, ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เป็นต้น