การดูแลและพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน

มนุษย์สร้างรถยนต์ ทุกสิ่งจะไม่สามารถ เริ่มต้นได้จนกว่าเราจะพัฒนาคนของเรา

อิจิ โตโยดะ

TOYOTA พัฒนาบุคลากรอย่างไร

การพัฒนาบุคลากรด้วยกลไกของโตโยต้านั้น เราเริ่มจากการที่เราเชื่อมั่นในศักยภาพของแต่ละบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่การมอบหมายงาน การทำงานกับโตโยต้านั้นจะไม่จำกัดขอบข่ายอยู่เพียงแค่งานใดงานหนึ่งเท่านั้น แต่ทว่ายังจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกรอบการพัฒนาของแต่ละส่วนงาน

พนักงานเราคือ ทรัพยากรที่มีคุณค่า

หน้าที่ของผู้บริหารที่โตโยต้ามิได้เพียงการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่หัวหน้างานทุกคนยังต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงานในทีมของตนเอง โดยผ่านการมอบหมายงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพเพื่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรของเรา

โตโยต้าให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานแต่ละคน ผ่านการทำงานในแต่ล่ะวันหรือที่เรียกว่า "On the Job Development" ในขณะเดียวกัน ก็ได้ส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญของปรัชญาในการทำงานในรูปแบบของโตโยต้าผ่านการอบรบหลักสูตร "Toyota Way" และที่สำคัญมากคือการแก้ปัญหาแบบโตโยต้าหรือในอีกชื่อหนึ่งคือ "Toyota Business Practices" ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารของพนักงานของโตโยต้าทั่วทั้งโลก

ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ในแนวทางของโตโยต้า คือ การเรียนรู้ผ่านการไปดูหน้างานและศึกษาจากสถานที่จริงเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นจริง ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า "Genchi Genbutsu" ด้วยเหตุนี้เองทำให้บริษัทของเราได้ให้ความสำคัญกับการที่ให้พนักงานของเราไปเรียนรู้ที่หน้างานจริง เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้แผนการพัฒนานี้ทำโดยวางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง เพื่อวางแผนเส้นทางอาชีพของแต่ละคน

นอกจากนั้นพนักงานจะได้รับโอกาสให้ได้มีการโยกย้ายงานเพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ ทั้งภายในองค์กร บริษัทในเครือโตโยต้าในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทโตโยต้าทั่วโลกตามแต่ทักษะและความรู้ที่มีความจำเป็นต่อพนักงานในหน่วยงานต่างๆ

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรของโตโยต้า

  • การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On-the-Job development)
  • การสอนงาน (Coaching)
  • พี่เลี้ยง (Mentoring)
  • การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
  • การฝึกอบรม (Training) ทั้งรูปแบบ Classroom และ E-learning ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะกำหนดแผนการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน