การดูแลและพัฒนาพนักงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ค่าตอบแทน

เงินเดือน

  • สำหรับพนักงานใหม่จะได้รับเงินเดือน ในระดับที่แข่งขันได้ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
  • สำหรับพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป ทางบริษัทฯจะพิจารณาค่าประสบการณ์ให้

โบนัสประจำปี

  • ทางบริษัทฯจะพิจารณาการจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

เงินทำงานล่วงเวลา

  • ทางบริษัทฯจะพิจารณาเงินทำงานล่วงเวลา 1.5 เท่าของค่าตอบแทนรายชั่วโมง
  • กรณีทำงานล่วงเวลาหลังเวลาเลิกงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป พนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าอาหาร และค่าเดินทางเพิ่มเติม

สภาพการทำงาน

เวลาทำงานยืดหยุ่น *(สำหรับบางสถานที่ทำงาน)

พนักงานสามารถเลือกเวลาในการเข้าทำงานและเลิกงานได้ ตามความจำเป็นและความต้องการของแต่ละบุคคล โดยมีช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้ดังนี้

วันหยุดพิเศษประจำปี

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาวช่วงเทศกาล

โอกาสในการทำงานต่างประเทศ

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสและความจำเป็นในการส่งพนักงานเพื่อไปเรียนรู้งานจากเครือบริษัทโตโยต้า ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย ปากีสถาน ลาว เป็นต้น ทั้งนี้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนไปอีกด้วย

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองและครอบครัว

พนักงานจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของตนเอง 100% ตามระเบียบของบริษัท (ยกเว้นค่าทันตกรรมพิเศษ ค่าห้อง ค่าอาหาร) และพนักงานจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของครอบครัว (บิดา มารดา บุตรธิดา คู่สมรส) 100% ตามระเบียบของบริษัทฯ ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาทต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ

เงินช่วยเหลือค่าศึกษาเพิ่มเติมหลังเวลางาน

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาให้เงินช่วยเหลือค่าศึกษาเพิ่มเติมหลังเวลางาน สำหรับหลักสูตรที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

  • การศึกษาต่อเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นไปจากวุฒิการศึกษาเดิม (ปวช. - ปริญญาโท)
  • การศึกษาภาษาต่างประเทศ อันได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

*ทั้งนี้เงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางบริษัทฯ

เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

พนักงานที่ปฏิบัติงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาทต่อเดือน

เงินช่วยเหลือค่าสถานที่ (สำหรับบางสถานที่ทำงาน)

พนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยพิจารณาตามความจำเป็นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัท ในแต่ละสถานที่ทำงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพนักงาน

เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง

พนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพิ่มเติม กรณีทำงานล่วงเวลาหลังเวลาเลิกงาน 1 ชั่วโมงขึ้นไป

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง

สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

ส่วนลดในการซื้อรถ และซ่อมรถ

พนักงานสามารถซื้อรถยนต์โตโยต้าในราคาพิเศษจากบริษัทฯ และได้รับส่วนลดในการซ่อม รวมถึงการซื้ออะไหล่ สำหรับพนักงานที่ใช้รถยนต์โตโยต้า

รถรับ-ส่งพนักงาน

ทางบริษัทฯ จัดรถมากกว่า 30 เส้นทาง เพื่อรับ-ส่งพนักงานในการเดินทางมาทำงานและกลับที่พัก

สนามกีฬา โรงยิม ฟิตเนส

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้แต่ละสถานที่ทำงานมีสนามกีฬา โรงยิมและฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดีจากการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย โดยสนามกีฬาที่บริษัทฯ จัดไว้ให้มีทั้ง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาสเก็ตบอล สนามแบดมินตัน และโต๊ะปิงปอง

ห้องสมุด

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้แต่ละสถานที่ทำงานมีห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองตามความสนใจ