บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมมาอย่าง ต่อเนื่องกว่า 50 ปี และปัจจุบัน เรากำลังพัฒนาไปสู่กระบวนการ CSR แบบบูรณาการครบห่วงโซ่ธุรกิจ หรือ Integrated CSR Across Value Chain โดยเริ่มตั้งแต่การรับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบเข้ามายัง โรงงานประกอบ การผลิต การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า การขาย ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย และยังมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทในเครือผู้แทนจำหน่าย และผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าที่คลอบคลุม ไปยังทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR แบบครบถ้วนสมบูรณ์ (Fully Integrated CSR Company) เพื่อเป้าหมายเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมมากที่สุด

โตโยต้า เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน CSR ด้วยจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง และบูรณาการความร่วมมือ ไปยังผู้แทนจำหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าทั่วประเทศ และทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นพลังและกลไกสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป