เกร็ดความรู้ในการทำธุรกิจ

สร้างคุณภาพให้คงอยู่ในธุรกิจ

8 กุมภาพันธ์ 2560

การจะรักษามาตรฐานและคุณภาพให้ดีไว้ในธุรกิจให้อยู่คงนาน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในธุรกิจ

ก้าวแรกเลยคือต้องไม่ละเลยการเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้า แล้วดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม

ก้าวที่สองคือ ต่อให้เราดำเนินงานตามแผนที่วางไว้แล้ว ก็มีโอกาสที่จะพบกับความผิดพลาด เกิดของเสียในการผลิต หรือของที่ไม่ได้คุณภาพ เราต้องรู้ในทันทีว่าปัญหาเกิดจากอะไร

เพื่อจะได้ดูว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นั้นยังมีอะไรที่ต้องปรับปรุง เมื่อได้รู้แล้วก็ต้องปรับปรุงมาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพให้คงอยู่ในธุรกิจต่อไป