สมัครเข้าร่วมโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

ธุรกิจที่เข้าร่วมต้องมีปัญหาเกี่ยวกับ การผลิตแยกตาม KPI 5 ข้อ ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือกธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเบื้องต้น

  • มีความจริงใจ ยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบ
  • มีกิจกรรมหรือการตอบแทนสู่สังคม มีการจ้างงานหรือรับวัตถุดิบจากคนในพื้นที่
  • มีความตั้งใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่นๆ
  • มีพนักงานสนับสนุนให้ความร่วมมือในการปรับปรุงธุรกิจร่วมกับพนักงานจากโตโยต้า
  • ธุรกิจต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น โรงงานที่ใช้สารเคมีและมีการทิ้งของเสียสู่แหล่งน้ำ เป็นต้น
  • ต้องไม่มีปัญหากับชุมชนรอบข้างทำให้ปรับปรุงธุรกิจไม่ได้

รายละเอียด การดำเนินโครงการ

  • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะร่วมกับ ผู้แทนจำหน่าย ในการเข้าไปปรับปรุงธุรกิจ โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้า เข้าไปศึกษาปัญหา แนะนำการแก้ไข ตามขั้นตอน รู้ เห็น เป็น ใจ

  • ระยะเวลาดำเนินการ 9 – 12 เดือน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมโครงการ (ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับดูงาน หรือ ค่าใช้จ่ายสำหรับลงทุนในการปรับปรุงธุรกิจ เป็นต้น)
ยอมรับข้อตกลง