เกี่ยวกับเรา

วีดีโอแนะนำโครงการ

TSI : โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ การนำความรู้และประสบการณ์การทำงานของโตโยต้าถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืน

การศึกษาโครงสร้าง เศรษฐกิจของประเทศไทย

ที่มาของโครงการ

กว่า 50 ปีที่โตโยต้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้นำหลัก วิถีแห่งโตโยต้า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ของโตโยต้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้สร้างความเติบโตแก่องค์กร และบริษัทคู่ค้า เพื่อเป็นการขยายผลการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมไทย บริษัทฯ จึงได้เกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมทางความคิดเหล่านี้ มาถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็น การพัฒนารากฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

นวัตกรรมทางความคิดของ โตโยต้า Toyota Innovation

จากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 70 ปี โตโยต้าได้รับการยอมรับด้วยการผลิตที่เปี่ยมประสิทธิภาพ สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และส่งมอบได้ทันความต้องการสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

แนวคิดโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน