เกรด

หมายเหตุ

1. ราคารวม VAT และเครื่องปรับอากาศ
2. สี Platinum White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท