บุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง

และเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

คณะกรรมการ

 • คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
 • คุณมิจิโนบุ ซึงาตะ
 • คุณโคจิ โนดะ
 • คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
 • คุณอภินนท์ สุชีวบริพนธ์
 • คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
 • คุณฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ
 • คุณฮิโรโยชิ นิโนยุ
 • คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์
 • คุณยูจิ ฮิราโอกะ
 • คุณทัตสึโร่ ทาคามิ
 • คุณกลินท์ สารสิน

หมายเหตุ:

1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณประมนต์ สุธีวงศ์

2. สำนักงานตรวจสอบภายใน และส่งเสริมจริยธรรม

กรรมการ:

คุณโคจิ โนดะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

คุณฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ

3. สำนักงานโครงการผู้นำ - ยั่งยืน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

คุณฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่:

คุณอภินนท์ สุชีวบริพนธ์

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่:

คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์