หมายเหตุ:

1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณประมนต์ สุธีวงศ์

2. สำนักงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส :

คุณโทะโมะฮิโกะ เดะกุชิ

ที่ปรึกษาบริหาร :

คุณปวีณา นันทิกุลวาณิช

3. สำนักงานวางแผน ควบคุม และส่งเสริมกฎระเบียบ

ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส :

คุณโทะโมะฮิโกะ เดะกุชิ

ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส :

คุณคัตซิมิ อิเคดะ

ที่ปรึกษาบริหาร :

คุณปวีณา นันทิกุลวาณิช

4. ฝ่ายบริหารการตลาด และประชาสัมพันธ์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ :

คุณวีระเกียรติ์ วัฒนวีรเดช