บุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง

และเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการ

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

คณะกรรมการ

  • คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
  • คุณมิจิโนบุ ซึงาตะ
  • คุณโคจิ โนดะ
  • คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
  • คุณเคโงะ นิเฮอิ
  • คุณอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
  • คุณฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ
  • คุณเอกชัย ฉายศิริพันธ์
  • คุณยูจิ ฮิราโอกะ
  • คุณกลินท์ สารสิน

หมายเหตุ:

1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณประมนต์ สุธีวงศ์

2. สำนักงานตรวจสอบภายใน และส่งเสริมจริยธรรม

ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส :

คุณโคจิ โนดะ

 

คุณฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ

3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ :

คุณปวีณา นันทิกุลวาณิช