ปรัชญาการทำงาน

ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

มุ่งมั่นเป็นพลเมือง ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจะยืดหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี

จรรยาบรรณโตโยต้า

 • 1

  เคารพกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ

 • 2

  เคารพ และคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

 • 3

  ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุ และความเจ็บป่วย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • 4

  ไม่รับและไม่ให้ประโยชน์ใดๆ เพื่อการตอบแทนทางธุรกิจโดยไม่ชอบธรรม

 • 5

  ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และผลประโยชน์ส่วนตัว

 • 6

  จัดซื้อและจัดจ้าง อย่างเป็นธรรมและเปิดเผย จัดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี

 • 7

  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัท ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

 • 8

  สื่อสารกับสังคมอย่างเปิดเผย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รับฟังความคิดเห็นและความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย

 • 9

  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสุจริต

 • 10

  ร่วมมือกับชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

 • 11

  ทำธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยความเคารพในกฏหมายระเบียบ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ ประเทศคู่ค้า

การแถลงเจตนาของพนักงานในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโตโยต้า

ข้าพเจ้า จะธำรงและรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ โตโยต้า จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ โตโยต้า ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

ข้าพเจ้า จะสอดส่องดูแล หากพบเห็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ โตโยต้า ข้าพเจ้าจะรายงานผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ สำนักงานส่งเสริมจริยธรรม