Detail1

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
Eco Forest

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่ม ออกซิเจน และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักปฏิบัติของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ จากมหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การปลูกป่าที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล
คาดว่าป่านิเวศในเมืองสีเขียวจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากถึง 24 ตันต่อปีเมื่อเสร็จสมบูรณ์

Detail1

การอนุรักษ์น้ำ
Water Conservation

การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และ ใช้ให้คุ้มค้าที่สุด โดยสร้าง ถังน้ำออกแบบเป็นไม้ยืนต้นรองรับน้ำฝน และพื้นรูพรุน ซึ่งสามารถ เก็บน้ำไว้รดน้ำต้นไม้ และใช้กิจกรรมต่างๆ ในสวน

Detail1

การเดินทางอย่างยั่งยืน
Sustainable Transportation

Toyota HAMO โตโยต้า ฮาโม่

ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต กับระบบ Harmonios Mobility Network เป็นนวัตกรรมการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ขนาดเล็ก (Compact EV car sharing) โดยนำไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์

รถยนต์ไฮบริด Hybrid Synergy Drive

เทคโนโลยีรถยนต์ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ และมอเตอร์ ไฟฟ้าซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดจอดจักรยาน

ส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษโดยการปั่นจักรยานซึ่ง “จักรยาน” เป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน เพียงแค่เมื่อต้องเดินทาง ในระยะทางใกล้ๆ เลือกปั่นจักรยาน หรือ เดินแทนการใช้รถยนต์ จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะมลพิษใน อากาศ

Detail1

การใช้พลังงานทางเลือก
Renewable Energy

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Power Parking Canopy

พื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ ลดค่าไฟฟ้าของบ้าน 26 หลัง (คำนวณค่าไฟเฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

อาคารควบคุมอัจฉริยะ
Smart Grid Building

แสดงถึงนิทรรศการการลดการใช้พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาเก็บ ในแบตเตอรี่เก็บประจุ ที่ผลิตจากเซลล์แบตเตอรรี่ ของรถยนต์ ไฮบริดที่ใช้แล้ว เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ในเมือง สีเขียว

Detail1

การจัดการขยะ
Waste Management

การจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลด-แยก-และจัดการขยะ ที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลและการลดขยะจากต้นทาง ลดการใช้ขยะพิษและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่

Detail1

อาคารนิทรรศการ
Toyota Green Town Exhibition Building

จัดการแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมองค์ความรู้การ จัดการสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของอยุธยาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่ธุรกิจชุมชน

Detail1

ห้องสุขา
Toilet

ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาคารผนังโค้งออกแบบ มาเพื่อลดพื้นที่สัมผัสความร้อนสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารออกแบบให้สามารถระบายอากาศได้ดี ช่องแสงธรรมชาติช่วยลด การใช้พลังงาน

Detail1

อาคารสำนักงานเมืองสีเขียว
Toyata Green Town Office

ออกแบบให้แสงธรรมชาติสามารถผ่านเข้ามาให้ความสว่าง เพื่อลด การใช้ไฟฟ้า

Detail1

ศาลาไทยทรงอยุธยา
Thai Pavilion

สถาปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และการอยู่อาศัย

Detail1

ลานกิจกรรม / สันทนาการ
Activity Zone

ตอบรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

Detail1

วัดขมิ้น
Wat Khamin

โบราณสถานเคียงคู่กับพระราชวังจันทร์เกษม

Detail1

ศาลาพระ
Buddha Statue

Detail1

ลานตะกร้อ
Takraw Field

Detail1

ทางเดิน ลู่วิ่ง
Walk Way

ส่งเสริมสุขภาพออกแบบให้เหมาะสมกับคนทุกวัย

โครงการ

รายละเอียดภายในโครงการ

Detail1

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
Eco Forest

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่ม ออกซิเจน และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักปฏิบัติของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ จากมหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การปลูกป่าที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล
คาดว่าป่านิเวศในเมืองสีเขียวจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากถึง 24 ตันต่อปีเมื่อเสร็จสมบูรณ์

Detail1

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
Eco Forest

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่ม ออกซิเจน และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักปฏิบัติของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ จากมหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน การปลูกป่าที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล
คาดว่าป่านิเวศในเมืองสีเขียวจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากถึง 24 ตันต่อปีเมื่อเสร็จสมบูรณ์

Detail1

การอนุรักษ์น้ำ
Water Conservation

การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และ ใช้ให้คุ้มค้าที่สุด โดยสร้าง ถังน้ำออกแบบเป็นไม้ยืนต้นรองรับน้ำฝน และพื้นรูพรุน ซึ่งสามารถ เก็บน้ำไว้รดน้ำต้นไม้ และใช้กิจกรรมต่างๆ ในสวน

Detail1

การอนุรักษ์น้ำ
Water Conservation

การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และ ใช้ให้คุ้มค้าที่สุด โดยสร้าง ถังน้ำออกแบบเป็นไม้ยืนต้นรองรับน้ำฝน และพื้นรูพรุน ซึ่งสามารถ เก็บน้ำไว้รดน้ำต้นไม้ และใช้กิจกรรมต่างๆ ในสวน

Detail1

การเดินทางอย่างยั่งยืน
Sustainable Transportation

Toyota HAMO โตโยต้า ฮาโม่

ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต กับระบบ Harmonios Mobility Network เป็นนวัตกรรมการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ขนาดเล็ก (Compact EV car sharing) โดยนำไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์

รถยนต์ไฮบริด Hybrid Synergy Drive

เทคโนโลยีรถยนต์ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ และมอเตอร์ ไฟฟ้าซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดจอดจักรยาน

ส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษโดยการปั่นจักรยานซึ่ง “จักรยาน” เป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน เพียงแค่เมื่อต้องเดินทาง ในระยะทางใกล้ๆ เลือกปั่นจักรยาน หรือ เดินแทนการใช้รถยนต์ จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะมลพิษใน อากาศ

Detail1

การเดินทางอย่างยั่งยืน
Sustainable Transportation

Toyota HAMO โตโยต้า ฮาโม่

ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต กับระบบ Harmonios Mobility Network เป็นนวัตกรรมการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ขนาดเล็ก (Compact EV car sharing) โดยนำไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์

รถยนต์ไฮบริด Hybrid Synergy Drive

เทคโนโลยีรถยนต์ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ และมอเตอร์ ไฟฟ้าซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดจอดจักรยาน

ส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษโดยการปั่นจักรยานซึ่ง “จักรยาน” เป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน เพียงแค่เมื่อต้องเดินทาง ในระยะทางใกล้ๆ เลือกปั่นจักรยาน หรือ เดินแทนการใช้รถยนต์ จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะมลพิษใน อากาศ

Detail1

การใช้พลังงานทางเลือก
Renewable Energy

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Power Parking Canopy

พื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ ลดค่าไฟฟ้าของบ้าน 26 หลัง (คำนวณค่าไฟเฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

อาคารควบคุมอัจฉริยะ
Smart Grid Building

แสดงถึงนิทรรศการการลดการใช้พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาเก็บ ในแบตเตอรี่เก็บประจุ ที่ผลิตจากเซลล์แบตเตอรรี่ ของรถยนต์ ไฮบริดที่ใช้แล้ว เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ในเมือง สีเขียว

Detail1

การใช้พลังงานทางเลือก
Renewable Energy

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Power Parking Canopy

พื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ ลดค่าไฟฟ้าของบ้าน 26 หลัง (คำนวณค่าไฟเฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

อาคารควบคุมอัจฉริยะ
Smart Grid Building

แสดงถึงนิทรรศการการลดการใช้พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาเก็บ ในแบตเตอรี่เก็บประจุ ที่ผลิตจากเซลล์แบตเตอรรี่ ของรถยนต์ ไฮบริดที่ใช้แล้ว เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ในเมือง สีเขียว

Detail1

การจัดการขยะ
Waste Management

การจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลด-แยก-และจัดการขยะ ที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลและการลดขยะจากต้นทาง ลดการใช้ขยะพิษและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่

Detail1

การจัดการขยะ
Waste Management

การจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลด-แยก-และจัดการขยะ ที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลและการลดขยะจากต้นทาง ลดการใช้ขยะพิษและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่

Detail1

อาคารนิทรรศการ
Toyota Green Town Exhibition Building

จัดการแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมองค์ความรู้การ จัดการสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปของอยุธยาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่ธุรกิจชุมชน

Detail1

ห้องสุขา
Toilet

ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาคารผนังโค้งออกแบบ มาเพื่อลดพื้นที่สัมผัสความร้อนสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารออกแบบให้สามารถระบายอากาศได้ดี ช่องแสงธรรมชาติช่วยลด การใช้พลังงาน

Detail1

อาคารสำนักงานเมืองสีเขียว
Toyata Green Town Office

ออกแบบให้แสงธรรมชาติสามารถผ่านเข้ามาให้ความสว่าง เพื่อลด การใช้ไฟฟ้า

Detail1

ศาลาไทยทรงอยุธยา
Thai Pavilion

สถาปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และการอยู่อาศัย

Detail1

ลานกิจกรรม / สันทนาการ
Activity Zone

ตอบรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

Detail1

วัดขมิ้น
Wat Khamin

โบราณสถานเคียงคู่กับพระราชวังจันทร์เกษม

Detail1

ศาลาพระ
Buddha Statue

Detail1

ลานตะกร้อ
Takraw Field

Detail1

ทางเดิน ลู่วิ่ง
Walk Way

ส่งเสริมสุขภาพออกแบบให้เหมาะสมกับคนทุกวัย