แนวคิด

แนวคิด

โตโยต้าเมืองสีเขียว มุ่งเน้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และแก่ชุมชนภายนอก ผ่านกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบกับการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินงาน “เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต” และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต

โตโยต้าได้นำเอาองค์ความรู้ จากกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับผู้แทนจำหน่าย จังหวัด องค์กรต่างๆ และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันได้มีการทำกิจกรรมแล้วใน 3 ที่ ได้แก่

และเพื่อเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า และ “จังหวัดอยุธยา” หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ในการบูรณะ เรือนจำเก่า จุดสกัดหัวรอ จังหวัดอยุธยาให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจรแห่งแรก นอกโรงงาน ผ่านองค์ความรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของโตโยต้า เพื่อสร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และนักท่องเที่ยว เป็นต้นแบบของการ ท่องเที่ยว อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง