เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อกำหนด) เหล่านี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชม https://www.toyota.co.th (เว็บไซท์) และเว็บไซท์ของกลุ่มบริษัทในเครือ (เว็บไซท์ย่อย) ที่มีการลิงก์เอกสารทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเว็บไซท์ การเยี่ยมชมเว็บไซท์ย่อยให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซท์นั้นๆ แต่ถ้าหากข้อกำหนดของเว็บไซท์ย่อยแตกต่างจากข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ถือข้อกำหนดของเว็บไซท์ย่อยเป็นหลัก

 1. สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้
  เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซท์นี้ หรือในเว็บไซท์ย่อย และลิขสิทธิ์ทุกอย่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โตโยต้า") หรือเจ้าของเนื้อหานั้นๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ลอกเลียน แก้ไข แปลวาม แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโตโยต้าหรือเจ้าของเนื้อความนั้น กลุ่มบริษัทฟูจิตสึสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซท์ หรือเว็บไซท์ย่อยอื่นๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า

 2. การสละสิทธิ์การรับประกันเนื้อหา
  เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซท์ หรือในเว็บไซท์ย่อยถูกจัดทำขึ้น โดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่างๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด โตโยต้าจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัยในเว็บไซท์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา

 3. การสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซท์ที่เชื่อมโยงภายนอก
  โตโยต้าไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซท์อื่น ที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซท์เชื่อมโยง) ทั้งทางตรง และทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซท์เชื่อมโยงอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ third party หรือการบริการในเว็บไซท์ และในเว็บไซท์ย่อย หรือจากเว็บไซท์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง โตโยต้าสละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

 4. จำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย
  โตโยต้า ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่นๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดใน, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียผลตอบแทน, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล) อันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวเว็บไซท์ หรือ เว็บไซท์ย่อย หรือเว็บไซท์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ

 5. เนื้อหาที่ถูกส่งมา
  เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดต่างๆ ที่ผู้ใช้ส่งหรือประกาศบนเว็บไซท์หรือเว็บไซท์ย่อย (เนื้อหาที่ถูกส่งมา) ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับ และไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางโตโยต้าไม่มีพันธะ ข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับ ต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

 6. การเชื่อมโยงจากเว็บไซท์อื่น
  โตโยต้า อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซท์ได้ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้
  1. เว็บไซท์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่ทำให้โตโยต้า เสื่อมเสีย หรือทำลายชื่อเสียง หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  2. เว็บไซท์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่สร้างเฟรมครอบเนื้อหาของโตโยต้า หรือวิธีใดๆ ที่ทำให้แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นของโตโยต้า
  3. จะต้องใช้ชื่อบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง

  ท่านสามารถสร้างการเชื่อมโยงได้ ดังนี้
  < a href="https://www.toyota.co.th">Toyota Motor Thailand Co., Ltd.< /a > หรือ <a href="https://www.toyota.co.th">โตโยต้า< /a >

  การอนุญาตให้เชื่อมโยงนี้ จะสิ้นสุดทันทีหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ในเว็บไซท์นี้ หรือในเว็บไซท์ย่อย เมื่อมีการยกเลิกการอนุญาต ลิงก์เชื่อมโยงต่างๆ ถึงโตโยต้าจะต้องถูกลบออก