การเรียนรู้

ภายในโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา แบ่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

  • เพิ่มพื้นที่สีเขียว Eco Forest

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มออกซิเจน และ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักปฏิบัติของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ จากมหาวิทยาลัย โยโกฮาม่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน การปลูกป่าที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล

คาดว่าป่านิเวศในเมืองสีเขียวจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 24 ตันต่อปีเมื่อเสร็จสมบูรณ์

รูปเพิ่มเติม

  • การอนุรักษ์น้ำ Water Conservation

การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และ ใช้ให้คุ้มค่า ที่สุด โดยสร้างถังน้ำออกแบบเป็นไม้ยืนต้นรองรับ น้ำฝน และพื้นรูพรุน ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้รดน้ำ ต้นไม้ และใช้กิจกรรมต่างๆ ในสวน

รูปเพิ่มเติม

  • การเดินทางอย่างยั่งยืน Sustainable Transportation

Toyota HAMO โตโยต้า ฮาโม่

ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต กับระบบ Harmonios Mobility Network เป็น นวัตกรรมการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV car sharing) โดยนำไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์

รถยนต์ไฮบริด Hybrid Synergy Drive

เทคโนโลยีรถยนต์ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่ง ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดจอดจักรยาน

ส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษโดยการปั่นจักรยานซึ่ง “จักรยาน” เป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน เพียงแค่เมื่อต้องเดินทางในระยะทางใกล้ๆ เลือกปั่น จักรยาน หรือ เดินแทนการใช้รถยนต์ จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก ลดภาวะมลพิษในอากาศ

รูปเพิ่มเติม

  • การใช้พลังงานทางเลือก Renewable Energy

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Parking Canopy

พื้นที่กว่า 450 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ ลดค่าไฟฟ้าของบ้าน 26 หลัง (คำนวณค่าไฟเฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ เท่าต่อปี

อาคารควบคุมอัจฉริยะ Smart Grid Building

แสดงถึงนิทรรศการการลดการใช้พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ พลังงานจาก แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า นำมาเก็บใน แบตเตอรี่เก็บประจุ ที่ผลิตจาก เซลล์แบตเตอรรี่ของ รถยนต์ไฮบริดที่ใช้แล้ว เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ ในเมืองสีเขียว

รูปเพิ่มเติม

  • การจัดการขยะ Waste Management

การจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การลด-แยก -และจัดการขยะ ที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ การรีไซเคิลและการลดขยะจากต้นทาง ลดการใช้ ขยะพิษและส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่

รูปเพิ่มเติม