ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “โตโยต้า” แทน) ซึ่งทำการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดย “บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด” หรือ “Digital Media Asia Pacific LTD.” (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “ดีแม็ป”แทน) โปรดอ่านสัญญานี้อย่างรอบคอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า หากท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ให้กด “ตกลง” หรือ “OK” และจะถือว่าท่านได้ตกลงและได้อ่านสัญญาฉบับนี้และเข้าใจโดยตลอดและยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ หากท่านไม่ตกลงให้ปิดหน้าจอและยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า

ข้อที่ 1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง, ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลง, ข้อมูลเพื่อแจ้งให้กับลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 1. กิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า ซึ่งทำการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดย ดีแม็ป (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “กิจกรรม” แทน) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (หลังจากนี้จะรวมใช้คำว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้” แทน) ที่มีผลกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “ลูกค้า” แทน)
 2. โตโยต้าและดีแม็ป มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าไม่สามารถปฏิเสธข้อเปลี่ยนแปลงนี้ได้
 3. โตโยต้าและดีแม็ป จะถือว่าการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนำข้อมูลข่าวสารขึ้น เว็บไซต์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (toyota.co.th) เป็นการแจ้งต่อลูกค้าและลูกค้ารับทราบการแจ้งดังกล่าว
ข้อที่ 2 การเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า
 1. ลูกค้าทำการตกลงและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ก่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้า
 2. เนื้อหาการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้าที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะถูกกำหนดแยกไว้แต่ละข้อ โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้าบางส่วน หรือทั้งหมด ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ารับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 3. สำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ โตโยต้าแต่ละชนิด (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “การเก็บข้อมูลต่าง ๆ” แทน) จะถือว่าลูกค้า ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่โตโยต้าและดีแม็ปกำหนด (รวมถึง สัญญา / ข้อควรระวัง / คำอธิบาย แต่ไม่ได้จำกัดเท่าที่ระบุเท่านั้น)
 4. รายละเอียดของข้อมูล และ การเก็บข้อมูลต่างๆ จะถูกระบุไว้ใน ข้อที่ 3
ข้อที่ 3 การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ข้อมูล
 1. การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
  1. การรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าเป็นผู้มอบให้จากการลงทะเบียน
   โตโยต้าและดีแม็ปเก็บข้อมูลลูกค้าตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ต้องกรอกหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม โดยโตโยต้าและดีแม็ปจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นหลัก การเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทดังต่อไปนี้:
   1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารอื่นๆ ที่สามารถรับรองตัวบุคคลได้
   2. ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ E-Mail และหมายเลขโทรสาร
   3. ข้อมูลสถานที่ทำงาน ได้แก่ ชื่อบริษัท ตำแหน่งและข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
   4. ข้อมูลในการสำรวจทางการตลาดหรือการแข่งขันที่ ลูกค้า แจ้งต่อ โตโยต้าหรือดีแม็ป
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ
   1. Cookies
    โตโยต้าและดีแม็ปใช้เทคโนโลยีจาก Cookies โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยหาก ลูกค้า ไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของตน สามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้จากบราวเซอร์ของตนเอง
   2. ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม
    โตโยต้าและดีแม็ปอาจทำการเก็บ รหัสการเข้าถึงข้อมูล (Token) จากบัญชีบริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) หากลูกค้ายินยอมเลือกใช้การลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคมของตนเองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแทนการลงทะเบียนด้วยแบบฟอร์มปกติ ลูกค้าจะให้รหัสประจำตัวบัญชีบริการเครือข่ายสังคมและรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service Provider) โดยตรง ผู้ซึ่งจะควบคุมกระบวนการลงชื่อเข้าใช้บัญชีเป็นอิสระจากโตโยต้าและดีแม็ป โตโยต้าอาจได้รับรายละเอียดพื้นฐานจากบัญชีเครือข่ายสังคมของลูกค้า หากลูกค้าอนุญาตให้โตโยต้าและดีแม็ปเข้าถึง โดยรายละเอียดพื้นฐานที่ได้รับขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบัญชีเครือข่ายสังคมของลูกค้า ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก
 2. การใช้ข้อมูล
  โตโยต้าและดีแม็ปอาจนำข้อมูลที่ได้จาก การเก็บข้อมูลต่างๆ มาใช้งานภายใต้จุดประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อบริหารข้อมูลของลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
  2. เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าให้ ด้วยเนื้อหา และคำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลซึ่งใช้ข้อมูลเฉพาะอย่างตามที่โตโยต้าและดีแม็ปได้รับจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากกิจกรรม
  3. เพื่อช่วยเหลือโตโยต้าและดีแม็ปในการพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
  4. เพื่อตอบการสอบถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
  5. เพื่อการดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า
  6. เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับ สินค้า วางแผนบริการ และการพัฒนา เป็นต้น
  7. เพื่อส่งมอบข้อมูลของลูกค้าให้กับบริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ข้อที่ 4 การระงับความเป็นลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในกรณีที่ลูกค้าเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใด โตโยต้าและดีแม็ปจะระงับการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขดังนี้
 1. ในกรณีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. ในกรณีที่ลาออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ในกรณีที่พบว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการทำสำเนาลงในสื่อแม่เหล็กเพื่อการจำหน่ายจ่ายโอน ให้เช่า ยืม ดัดแปลง โอนสิทธิการใช้โปรแกรม ค้นหารหัสต้นทาง (Source Code) หรือมีรายได้จากการใช้หรือให้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์เป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นใด หรือส่งข้อมูลใดๆที่ได้รับผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมให้แก่บุคคลที่สาม โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากโตโยต้าและ ดีแม็ปก่อน
 5. ในกรณีที่ขัดขวางผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
 6. และในกรณีอื่นๆ ที่ดีแม็ปเห็นว่าไม่สมควรจะเป็นลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
 7. ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ต้องห้ามทางกฎหมาย
ข้อที่ 5 ความรับผิดชอบในการเข้ารหัสผู้ใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม
 1. ลูกค้าทำการดูแลรักษา ID และ Password (หลังจากนี้จะรวมใช้คำว่า “ID” แทน) สำหรับเข้าใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อย่างเหมาะสม การกระทำและผลของการกระทำทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ ID นั้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบทั้งหมดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะกระทำเองหรือไม่ก็ตาม
 2. ลูกค้าไม่สามารถมอบ ID ของตนเองให้บุคคลที่สามใช้แทนได้ ในกรณีที่ ID ของลูกค้าถูกบุคคลที่สามใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดความเสียหายต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ดีแม็ปจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆ
 3. ลูกค้าไม่สามารถใช้ ID ของผู้ใช้อื่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในกรณีที่ลูกค้าใช้ ID ของผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ ต้องรับผิดชอบและชดใช้ข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย
ข้อที่ 6 การยื่นขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้าเสียผลประโยชน์ เนื่องจากไม่ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-Mail หรือแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม โตโยต้าและดีแม็ปจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อที่ 7 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และยกเลิกบริการต่างๆ
โตโยต้าและดีแม็ป สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดต่างๆ ของกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด หรือเพิ่มเติม หรือหลังจากยกเลิกข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งจะถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้าเป็นการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อที่ 8 การสิ้นสุดการเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
 1. โตโยต้าและดีแม็ป มีสิทธิสิ้นสุดการเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และโตโยต้าและดีแม็ปจะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการสิ้นสุดการเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมที่มีสาเหตุมาจาก ข้อที่ 4
 2. ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการที่จะยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำเรื่องต่อดีแม็ปในช่องทางที่โตโยต้าและดีแม็ปกำหนด การเป็นลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกต่อเมื่อการทำเรื่องมาถึงโตโยต้าและดีแม็ป โตโยต้าและดีแม็ปอาจเรียกลูกค้าส่งมอบเอกสาร สำเนาหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อที่ 9 การหยุดกิจกรรมชั่วคราว
ในกรณีดังต่อไปนี้ โตโยต้าและดีแม็ปสามารถหยุดกิจกรรมชั่วคราว ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
 1. ในกรณีที่มีการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ กะทันหัน
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากไฟไหม้ หรือไฟดับ เป็นต้น
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม คลื่นยักษ์ถล่ม เป็นต้น
 4. ในกรณีที่ไม่สามารถลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก สงคราม การจลาจล การประท้วง การนัดหยุดงานเป็นต้น
 5. ในกรณีที่ถูกหยุดให้บริการ เชื่อมต่อข้อมูล
 6. ในกรณีที่ สิ่งแวดล้อมของเครื่องมือสื่อสารข้อมูล ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้
 7. อื่นๆ ในกรณีที่โตโยต้าและดีแม็ปมีความจำเป็นต้องหยุดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือ ปัญหาด้านปฏิบัติการ
ข้อที่ 10 ค่าสินไหมทดแทน
 1. ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้เนื่องจากการฟ้องร้องหรือ เรียกร้องสิทธิใดๆของบุคคลภายนอกอันเกี่ยวกับหรือ เกิดจากการที่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือละเมิดสิทธิใดของผู้อื่น ดีแม็ปจะไม่ผูกพันต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดจากลูกค้า
 2. โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. หรือกระทำไม่ถูกต้องหรือกระทำผิดกฎหมายจนทำให้ดีแม็ปเกิดความเสียหาย
 4. โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ลูกค้าทำซ้ำ หรือแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมรวมไปถึงการถอดรหัส (Source Code) หรือเจาะข้อมูล และทำให้ดีแม็ปเสียหาย
ข้อที่ 11 ข้อจำกัดความรับผิด
 1. โตโยต้าและดีแม็ป ไม่มีหน้าที่ และไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือข่าวสารที่ผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วม ที่ไม่ใช่โตโยต้าและดีแม็ปให้
 2. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วม ลูกค้าและผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วมจะต้องแก้ไขระหว่างกันเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้อง หรือร้องเรียนต่อโตโยต้าและดีแม็ปได้
 3. โตโยต้าและดีแม็ป ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ ลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากเครือข่ายสื่อสารของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ลูกค้าทำสัญญาด้วยมีปัญหา
 4. โตโยต้าและดีแม็ปไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจมีขึ้น หรือมีขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้
ข้อที่ 12 ทรัพย์สินทางปัญญา
 1. ลูกค้า จะไม่ได้รับไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับกิจกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม อีกทั้งลูกค้าจะไม่ได้รับให้ใช้สิทธิใดนอกเหนือไปจากสิทธิที่ได้รับแจ้งภายใต้สัญญานี้ ลูกค้ามีสิทธิเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจรรม ลูกค้าไม่สามารถ ทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย แจกจ่าย ข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรม โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น (หลังจากนี้จะใช้คำว่า”เจ้าของสิทธิ”แทน) ไม่อนุญาต หรือนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 2. ลูกค้าไม่สามารถ หรือให้บุคคลที่สาม ทำซ้ำ ดัดแปลง ขาย แจกจ่าย หรือ เปิดเผย ข้อมูลที่ได้มาจากกิจกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม โดยที่เจ้าของสิทธิไม่อนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อที่ 13 ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 1. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ (รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่ตรวจเทียบได้ง่าย ซึ่งทำให้ระบุถึงบุคคลนั้นได้) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกิจกรรม หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม เท่านั้น
 2. โตโยต้าและดีแม็ป สามารถว่าจ้าง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องให้บริการบริการที่เกี่ยวข้องได้ โตโยต้าและดีแม็ปสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่เข้าร่วมกิจกรรมและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งโตโยต้าและดีแม็ปจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และจะพยายามป้องกันการรั่วไหล หรือ สูญหาย ของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. โตโยต้าและดีแม็ป มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในหัวข้อดังต่อไปนี้ กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ และลูกค้ายินยอม
  1. หัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
  2. จุดประสงค์ที่ให้ข้อมูลเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ข้อที่ 3 หัวข้อ 2. การใช้ข้อมูล
  3. วิธีการให้ข้อมูลมีดังนี้
   1. การส่งข้อมูล
   2. การส่งสิ่งบันทึกข้อมูล
   3. ส่งเอกสาร
  4. หน่วยงานที่จะส่งข้อมูลให้
   1. บริษัทในเครือของโตโยต้าและดีแม็ป
   2. ตัวแทนให้บริการ ธุรกิจผู้รับเหมาหรือผู้เสนอการให้บริการในรูปแบบบุคคลที่ 3 ที่มีส่วนในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าและดีแม็ปไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ประชาสัมพันธ์และวิจัย จัดจำหน่าย ประมวลผลข้อมูล ฝ่ายขายทางโทรศัพท์โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ และบริการอื่นๆ
   3. คู่ค้าทางธุรกิจ อาทิ ผู้ที่มีส่วนในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์หรือบริษัทอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ให้บริการกับลูกค้า
   4. องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ตัวแทนและ/หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุม
  5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โตโยต้าและดีแม็ปจะทำสัญญาเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ก่อน จึงจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้
 4. ในกรณีที่โตโยต้าและดีแม็ป มีความจำเป็นต้องตัดสินใจปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า หรือ บุคคลที่สาม หรือในกรณีที่โตโยต้าและดีแม็ป ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และลูกค้ายินยอม
 5. ลูกค้า สามารถเรียกร้องให้โตโยต้าและดีแม็ป เปิดเผย แก้ไข ลบ หยุดการใช้หรือให้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่โตโยต้าและดีแม็ปได้มาได้ และโตโยต้าและดีแม็ป ยินยอมทำตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องนั้นๆ แล้ว ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของโตโยต้าและดีแม็ป ไม่สามารถทำได้ โตโยต้าและดีแม็ปจะไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมด หรือบางส่วน
 6. ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่ Support Center [Support Center] TEL: 02-305-6785 (08:00-17:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
ข้อที่ 14 กฎหมายที่ใช้บังคับ
ให้สัญญาฉบับนี้บังคับใช้ตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของสัญญาทั้งหมด (บันทึก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2015