ภาพรวมโครงการ

จากดินที่บดอัด เพื่อก่อสร้างโรงงาน โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ถูกพลิกฟื้นมาเป็นป่านิเวศและโตโยต้าไบโอโทป ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” (Toyota Biodiversity and Sustainability Learning Center) โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 60 ไร่ แบ่งเป็นป่านิเวศ จำนวน 30 ไร่ และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศหรือไบโอโทป จำนวน 30 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่ออกจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่ห้องเรียนธรรมชาติ ทั้งนี้โครงการฯได้จัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

โดยบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับพื้นที่อีกด้วย


ชมภาพพิธีเปิด