โครงการประกวดภาพวาดระบายสี

ความเป็นมาโครงการ

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน "TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST" ริเริ่มโดย
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ตระหนักให้เยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการวาดภาพ และระบายสีในหัวข้อ "รถยนต์ในฝัน" จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2004 โดยปัจจุบันมีประเทศที่สนใจร่วมส่งพลงานเยาวชนเข้าแข่งขันกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดการประกวดระดับประเทศอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนไทยได้สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศ โดยการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากมาย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเจ้าของผลงานยอดเยี่ยม อันดับ 1 ในระดับประเทศทั้ง 3 รุ่นระดับอายุจะได้รับ
ถ้วยรางวัลพร:ราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาธี พร้อมประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจากโตโยต้า และเป็นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับโลกและ
เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลก จะได้รับทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประกวดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่งผลให้มีผลงานของเยาวชนไทย ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากที่สุด

การประกวดวาดภาพพร้อมระบายสี

การประกวดแบ่งเป็น 3 รุ่นระดับอายุ ได้แก่

 • ระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี
  ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2016 - 29 กุมภาพันธ์ 2024 )
 • ระดับอายุ 8-11 ปี
  ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 - 29 กุมภาพันธ์ 2016 )
 • ระดับอายุ 12-15 ปี
  ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2008 - 29 กุมภาพันธ์ 2012 )

รางวัล

รางวัลผู้ชนะการประกวด
ระดับประเทศ

รางวัลของการประกวดระดับประเทศของแต่ละ
ระดับอายุ
มีดังนี้

 • รางวัลที่ 1

  ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  และถ้วยรางวัลพระราชทาน
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี

 • รางวัลที่ 2

  ทุนการศึกษา 20,000 บาท
  โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 • รางวัลที่ 3

  ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 7 รางวัล
ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร

ผู้ชนะระดับประเทศรางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงานจะถูกส่งไปประกวดในระดับโลก

รางวัลผู้ชนะการประกวด
ระดับโลก

ทุนการศึกษา จากโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
ประเทศญี่ปุ่น

 • Grand Prize Winner

  ผู้ชนะเลิศได้รับ
  ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD
  โรงเรียนได้รับ
  ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD

 • Best Finalist

  ผู้ชนะเลิศได้รับทุน
  การศึกษามูลค่า 3,000 USD

 • Let's Change
  the Future of Car

  ผู้ชนะเลิศได้รับ
  ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD
  โรงเรียนได้รับ
  ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD

 • Waki-Doki

  ผู้ชนะเลิศได้รับ
  ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD
  โรงเรียนได้รับ
  ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร (พิจารณาอายุจากวันปิดรับผลงาน)

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • วาดภาพพร้อมระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (297 มม. x 420 มม.) โดยจะวาดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
 • โดยจะต้องมีการวาดภาพพร้อมระบายสีรถยนต์และพื้นหลังเพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ (ไม่รับผลงานที่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว)
 • สามารถใช้สีได้ทุกประเภทแต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด

เงื่อนไขการสมัคร

 • การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นรวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ มาก่อน
 • ผลงานจะต้องวาดภาพพร้อมระบายสีและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนโดยผู้สมัครเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อการประกวด โตโยต้า รถยนต์ในฝัน ครั้งนี้โดยเฉพาะ ไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นใดมาก่อน
 • ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่วาดโดยผู้สมัครจริง ไม่ติดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใดและไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผลงานที่สมบูรณ์จะต้องถูกส่งมาพร้อมกับใบสมัคร (ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้)
 • การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่กรอกในใบสมัครครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงมีการลงนามโดยผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ในกรณีที่ทั้งบิดามารดามีสิทธิ์เต็มในการเป็นผู้ปกครอง ทั้งบิดามารดาควรลงนามในใบสมัคร
 • การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความว่าผู้สมัครและผู้ปกครองยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไข การสมัครนี้ทั้งหมด และยอมรับการตัดสินของกรรมการ
 • ผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับโลกจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในรุ่นระดับอายุเดิมที่เคย ได้รับรางวัล
 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอกทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขายตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมในโครงการทันที
 • บริษัทฯ และกองประกวดสามารถประกาศเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนำผลงานทั้งหมดไปใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของกองประกวดไม่ติดกับการจดลิขสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของผลงาน และไม่มีการส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ และกองประกวดไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย ล้าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน

สิ่งที่ส่งกลับมายังกองประกวด (ต่อผลงาน 1 ชิ้น)

 1. ผลงานบนกระดาษขนาด A3
 2. ใบสมัคร
ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัด
 • ผลงานต้องประกอบถ้วยรูปรถและภาพพื้นหลัง
 • ผลงานทุกชิ้นจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัครที่กรอกครบถ้วน จึงถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
 • หมายเหตุ: ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)
 • ห้ามพับผลงานและห้ามเย็บเอกสาร (ชื่อผลงานและรายละเอียดเขียนที่หลังผลงานเท่านั้น)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นแปะข้อมูลผู้ประกวดได้ที่ :
  www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand/download
 • ส่งผลงานจริง

การตัดสิน

 • ผลงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ โดยจะทำการตัดสินผลงานระดับประเทศในเดือนมีนาคมและประกาศผลผู้ชนะระดับประเทศในเดือนมิถุนายน ซึ่งผลงานผู้ชนะจะส่งเข้าประกวดระดับโลกต่อไป
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องเข้าร่วมทดสอบวาดภาพกับคณะกรรมการ เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง
 • ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่น ในการประกวดระดับประเทศ จำนวน 9 ผลงาน จะถูกส่งเข้าประกวดในการประกวดระกับโลก ณประเทศญี่ปุ่น โดยกรรมการของการประกวดถูกคัดเลือกและแต่งทั้งโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
 • อันดับของผู้ชนะในระดับประเทศ ไม่มีผลใดๆ ต่อการตัดสินรางวัลในการประกวดระดับโลก
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผล

ระดับประเทศ
เดือนมิถุนายน 2024
ระดับโลก
เดือนสิงหาคม 2024
ผลการแข่งขั้นทั้ง 2 ระดับ จะประกาศที่
 • ผู้ชนะการประกวดและผู้ปกครอง ยินยอมให้กองประกวดเผยแพร่ผลการตัดสิน รวมถึงของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ชนะได้รับ หากผู้ชนะไม่ลงนามในเอกสารยินยอม ทางกองประกวดมีสิทธิ์ยกเลิกผลรางวัล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะอันดับรองลงไป
 • รางวัลเป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้
 • รางวัลไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
 • กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำตัดสิน เรียกคืนรางวัล หรือแม้แต่เรียกร้องค่าเสียหาย หากพบว่า ผู้สมัครทำผิดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการมอบรางวัล
 • บริษัทฯ และ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ไม่สามารถรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตัดสินใดๆ ได้
ส่งผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ :

บริษัท ดีรติ จำกัด (ผู้ประสานงานโครงการ)
14 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

โทร: 095 741 6959

กำหนดการส่งผลงาน :

สิ้นสุดวันส่งผลงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: Toyota Dream Car Art Contest
โทร: 095 741 6959