Toyota

ถนนสีขาว

โครงการถนนสีขาว

เมืองจราจรจำลอง กรุงเทพฯ

เมืองจราจรจำลองกรุงเทพ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชน โดยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยและน้ำใจ และให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎจราจรการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ให้กับเยาวชน โดยเน้นที่การได้ฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง

  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎจราจรการใช้รถ ใช้ถนน อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ให้กับ เยาวชน โดยเน้นที่การได้ฝึกปฏิบัติ ขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง

 • เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านความมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้าน เความมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน เและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 • เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่อย่างถูกต้องแก่เด็ก และเยาวชน

  เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ เอย่างถูกต้องแก่เด็ก และเยาวชน

 • เพื่อให้เยาวชนสามารถขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาการจราจร รวมทั้ง อุบติเหตุบนท้องถนน

  เพื่อให้เยาวชนสามารถขยายผล เการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว เและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดปัญหา เการจราจรรวมทั้ง อุบติเหตุบนท้องถนน

 • เพื่อสร้างให้เมืองจราจรจำลองเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

  เพื่อสร้างให้เมืองจราจรจำลองเป็นศูนย์ฝึกอบรม เเกี่ยวกับกฎจราจรแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป