ข่าวประชาสัมพันธ์

โตโยต้า เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แห่งแรกในประเทศไทย

21 มกราคม 2562

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางผกามาศ บุญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และนางรสวรรณ จงไมตรีพร เจ้าของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นผู้นำในการยกระดับความรับผิดชอบของสังคม มุ่งสู่การแบ่งปันความรู้เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนผ่านนวัตกรรมทางสังคม ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อต่อยอด โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” นวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นจะยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมทางสังคม ให้เข้าสู่ยุคของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หลังจากครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2555 โครงการนี้ว่าด้วยการนำปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ วิถีโตโยต้า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง มาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ นโยบายประชารัฐ ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่นคง

โครงการนี้เริ่มต้นดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2556 กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโลฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี เป็นโครงการนำร่องแห่งแรก โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้าเข้าไปร่วมสำรวจปัญหา และช่วยปรับปรุงแก้ไข จนธุรกิจสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ “รู้ เห็น เป็น ใจ” คือ รู้ รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ เห็น เห็นแนวทางแก้ไขปัญหา เป็น ทำเป็นได้ด้วยตัวเอง และสุดท้าย ใจ คือ เข้าใจใส่ใจในการดำเนินงาน มีการส่งมอบโครงการให้เจ้าของธุรกิจดำเนินงานปรับปรุงด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยบริษัทฯ ยังมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจชุมชนนี้จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

เมื่อธุรกิจชุมชนนี้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพได้ด้วยตัวเอง สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานและวัฒนธรรมไคเซ็น (การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) ตลอดจนมีศักยภาพที่จะถ่ายทอดความสำเร็จและประสบการณ์ที่ได้รับไปยังผู้ประกอบการรายอื่น จึงดำเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ นี้ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ทางด้านการปรับปรุงธุรกิจไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่นๆ
  2. แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจากนำหลักการของโตโยต้าไปปรับใช้ ผ่านการรับฟังประสบการณ์จริงจากเจ้าของธุรกิจและเยี่ยมชมโรงงาน

ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าภายหลังจากการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯนี้ จะส่งผลให้ธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังสามารถนำแนวทางการปรับปรุงธุรกิจของโตโยต้าไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจสืบไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ผ่านการจัดตั้งโครงการนำร่องอีก 3 จังหวัด 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าเอส.เค. จ.เชียงใหม่ กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จ.ขอนแก่น และกลุ่มถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของ SMEs เพื่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้มั่นคง อันจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ

ข่าวอัพเดทล่าสุด .....

โตโยต้า เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไทยสู่ความยั่งยืน ส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แก่กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แก่ นางสายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ณ กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โตโยต้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 1” ขยายผลโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางผกามาศ บุญทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และนางรสวรรณ จงไมตรีพร เจ้าของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จ.กาญจนบุรี ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังแบบโตโยต้า รุ่นที่ 1” ซึ่งเป็นโครงการขยายผลการดำเนินงานของโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี

โตโยต้า ส่งมอบโครงการนำร่อง โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนองค์กรส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่ว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจของโตโยต้าให้แก่ธุรกิจชุมชนของไทย ให้แก่ กลุ่มโอทอปธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ต แวร์ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการนำร่องฯ จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมเปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้โครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง” ณ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาพนมทวน โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายศิระ โพธิพิมพานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และ นางรสวรรณ จงไมตรีพร เจ้าของธุรกิจกลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ กลุ่มโอทอปธุรกิจชุมชนเสื้อโปโลฮาร์ท สปอร์ต แวร์ อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี