วิถีโตโยต้า


วิถีโตโยต้า 2001

เป็นอุดมการณ์ มาตรฐาน และแนวทางสำหรับสมาชิกขององค์กรโตโยต้าทั่วโลก ที่แสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมที่พวกเรามีร่วมกัน
วิถีโตโยต้า 2001 ตั้งอยู่บนรากฐานหลักปฏิบัติของโตโยต้า ซึ่งได้นิยามภารกิจของโตโยต้าในฐานะบริษัท และค่านิยมที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หุ้นส่วน และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงสังคมโลกด้วย วิถีโตโยต้า 2001 ได้นิยามสิ่งที่สมาชิกโตโยต้าควรประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะสื่อสารค่านิยมเหล่านี้ กับผู้อื่นต่อไปได้ วิถีโตโยต้าจึงทำหน้าที่เป็นระบบประสาทอัตโนมัติสำหรับองค์กรโตโยต้า
กรอบความคิดของ วิถีโตโยต้า 2001 นี้เป็นสากลอยู่เหนือภาษาและเชื้อชาติ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเทศและทุกสังคม

วิถีโตโยต้า 2001 มีสองเสาหลัก นั่นคือ "การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง" และ "การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน" เราไม่เคยรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เราจึงทุ่มเททั้งความคิดและความพยายามสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราอยู่เสมอ เรายอมรับนับถือผู้อื่น และเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของเราย่อมมาจากทั้งความอุตสาหะของพนักงานแต่ละคน และการทำงานเป็นทีม

เรามุ่งหวังว่า สมาชิกทีมโตโยต้าทุกคนไม่ว่าจะทำงานในระดับใดก็ตาม จะนำค่านิยมทั้งสองส่วนนี้ไปใช้ในการทำงานและสื่อสารในทุกๆ วัน