จรรยาบรรณโตโยต้า

ปรัชญาการทำงาน
ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

มุ่งมั่นเป็นพลเมือง ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจะยืดหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี


จรรยาบรรณโตโยต้า
 1. เคารพกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ
 2. เคารพ และคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
 3. ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานป้องกันอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. ไม่รับและไม่ให้ประโยชน์ใดๆ เพื่อการตอบแทนทางธุรกิจโดยไม่ชอบธรรม
 5. ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และผลประโยชน์ส่วนตัว
 6. จัดซื้อและจัดจ้าง อย่างเป็นธรรมและเปิดเผย จัดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
 7. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัท ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
 8. สื่อสารกับสังคมอย่างเปิดเผย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รับฟังความคิดเห็นและความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย
 9. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสุจริต
 10. ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 11. ทำธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยความเคารพในกฏหมายระเบียบ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ ประเทศคู่ค้า
การแถลงเจตนาของพนักงานในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโตโยต้า

ข้าพเจ้า จะธำรงและรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณโตโยต้า
จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน
หรือละเมิดจรรยาบรรณโตโยต้า
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด"

ข้าพเจ้า จะสอดส่องดูแล หากพบเห็น
การฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณโตโยต้า
ข้าพเจ้าจะรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงาน
ส่งเสริมจริยธรรม