วิถีโตโยต้า

เป็นอุดมการณ์ มาตรฐาน และแนวทางสำหรับสมาชิกขององค์กรโตโยต้าทั่วโลก ที่แสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมที่พวกเรามีร่วมกัน

วิถีโตโยต้า 2001 ตั้งอยู่บนรากฐานหลักปฏิบัติของโตโยต้า ซึ่งได้นิยามภารกิจของโตโยต้าในฐานะบริษัท และค่านิยมที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หุ้นส่วน และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงสังคมโลกด้วย วิถีโตโยต้า 2001 ได้นิยามสิ่งที่สมาชิกโตโยต้าควรประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะสื่อสารค่านิยมเหล่านี้ กับผู้อื่นต่อไปได้ วิถีโตโยต้าจึงทำหน้าที่เป็นระบบประสาทอัตโนมัติสำหรับองค์กรโตโยต้า

กรอบความคิดของ วิถีโตโยต้า 2001 นี้เป็นสากลอยู่เหนือภาษาและเชื้อชาติ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเทศและทุกสังคม

วิถีโตโยต้า 2001 มีสองเสาหลัก นั่นคือ "การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง" และ "การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน" เราไม่เคยรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เราจึงทุ่มเททั้งความคิดและความพยายามสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราอยู่เสมอ เรายอมรับนับถือผู้อื่น และเชื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจของเราย่อมมาจากทั้งความอุตสาหะของพนักงานแต่ละคน และการทำงานเป็นทีม

เรามุ่งหวังว่า สมาชิกทีมโตโยต้าทุกคนไม่ว่าจะทำงานในระดับใดก็ตาม จะนำค่านิยมทั้งสองส่วนนี้ไปใช้ในการทำงานและสื่อสารในทุกๆ วัน

ความท้าทาย

เราสร้างวิสัยทัศน์ยาวไกลและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ อย่างกล้าหาญและสร้างสรรค์เพื่อทำความฝันของเราให้เป็นจริง

 • การสร้างคุณค่าตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดจนกระทั่งถึงกระบวนการส่งสินค้าและบริการ
 • จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย
 • มุมมองกว้างไกล
 • ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ไคเซ็น

เราพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความเจริญก้าวหน้าเสมอมา

 • มีจิตวิญญาณไคเซ็น และส่งเสริมความคิดนวัตกรรมใหม่
 • การปรับลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือความสามารถทางธุรกิจ
 • การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เก็นจิ เก็นบุตสึ

เราปฎิบัติตามหลักการเก็นจิ เก็นบุตสึ นั่นคือ ไปยังแหล่งที่มาของปัญญา เพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งจะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวมทั้งทำให้เราสามารถสร้างฉันทามติ และบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วมากที่สุด

 • เก็นจิ เก็นบุตสึ
 • การสร้างฉันทามติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การถือเป้าหมายหรือความสำเร็จเป็นพันธสำคัญ

การยอมรับนับถือ

เรายอมรับนับถือผู้อื่นและพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา รับผิดชอบในหน้าที่และทำงานของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความไว้ใจระหว่างกันถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำให้สุดความสามารถ

 • การยอมรับนับถือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การให้ความไว้วางใจต่อกันและรับผิดชอบหน้าที่ร่วมกัน
 • การสื่อสารอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา

การทำงานเป็นทีม

เราส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล โดยกระจายโอกาศในการพัฒนาพนักงาน และการเจริญเติบโตในหน้าที่ ทั้งยังพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคลรวมถึงการทำงานของทีมให้มากที่สุด

 • การถือว่าการให้ความรู้และการพัฒนาคือพันธสำคัญ
 • การให้ความเคารพนับถือคนแต่ละคน เพราะพลังของการทำงานเป็นทีมนั้นเกิดขึ้นได้จากการรวบรวมพลังของแต่ละคน