โตโยต้าตอบแทนให้กับสังคมไทยโดยทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาในด้านที่สำคัญของประเทศต่างๆอีกมากมาย เพราะตระหนักเสมอถึงหน้าที่ ในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เหมาะสม กับความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน อาทิเช่น ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิบัติภัยของประเทศอีกด้วย