การส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับชั้น เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพ และความรู้ของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น เพราะเราเล็งเห็นว่ารากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีขีดความ สามารถทัดเทียมนานาประเทศนั่นคือ การศึกษา ดังนั้นโตโยต้าจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมของเรา ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเริ่มสนับสนุนด้านการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องจนครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษา