Toyota

เงื่อนไขการคัดเลือก 

 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครคณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
 • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 เดือน โดยระบบจะเปิดในวันและเวลาทำการวันแรกของเดือน
 • คัดเลือกคณะผู้เข้าเยี่ยมชมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
 • กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน
 • กรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ตรงกับข้อมูลที่ระบุในจดหมาย
 • ไม่ใช่หน่วยงานหรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไรต่อผู้เข้าเยี่ยมชม
 • ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการลงทะเบียนเข้ามาเป็นอันดับแรกและตรงตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน

 • กรุณาตรงต่อเวลา 
 • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าคัทชู หรือ รองเท้าผ้าใบเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ, รองเท้าที่เปิดเห็นนิ้วเท้า หรือ รองเท้าที่มีแค่สายคาดโดยเด็ดขาด
 • เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของโตโยต้ากำหนดให้เท่านั้น
 • ห้ามถ่ายภาพเมื่ออยู่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
 • ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น
 • ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด
 • ในกรณีผู้มาเยี่ยมชมมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รวมอยู่ด้วย ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เดินเยี่ยมชมโรงงาน

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ห้ามผู้ที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยเด็ดขาด

โรงงานที่ต้องการเยี่ยมชม