เกรด

หมายเหตุ

*สี Platinum White Pearl พร้อมหลังคาสีดำ เพิ่ม 7,000 บาท

• = มี