เกรด

หมายเหตุ

1. สี White Pearl Crystal พร้อมหลังคาสีดำ เพิ่ม 15,000 บาท
2. สี Metal Stream Metallic พร้อมหลังคาสีดำ เพิ่ม 10,000 บาท
3. สำหรับสีพิเศษได้แก่ Premium Red, Blue Metallic และ Radiant Green Metallic พร้อมหลังคาสีดำ เพิ่ม 10,000 บาท
4. สี White Pearl Crystal เพิ่ม 10,000 บาท