Toyota

Industry Transformation Center ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท

ภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprises) ให้มีความเข้มแข็ง ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ มาตรการทางการค้า ข้อกฎหมายใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท

ที่ตั้ง: ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิด ‘ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์’ ในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (กล้วยน้ำไท) ภายใต้โครงการ Big Brother หรือพี่ช่วยน้อง โดยการนำระบบ ‘คาราคุริ’ กลไกอัจฉริยะจากญี่ปุ่นที่โตโยต้าใช้เพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตมาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค ให้เป็นวิสาหกิจ และหมู่บ้านต้นแบบของประเทศไทย ด้วยหลักการ ‘ไคเซ็น’ โดยการนำระบบ ‘คาราคุริ’ กลไกอัจฉริยะจากญี่ปุ่นที่โตโยต้าใช้เพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตมาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค ให้เป็นวิสาหกิจ และหมู่บ้านต้นแบบของประเทศไทย ด้วยหลักการ ‘ไคเซ็น’

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center: ITC)

โตโยต้าได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 3 แห่ง ใน กรุงเทพฯ ชลบุรี และนครราชสีมา ที่ให้ข้อมูลในเรื่อง ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นนิทรรศการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าศึกษาหลักการปรับปรุงธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติของโตโยต้า รวมถึงตัวอย่างการปรับปรุงธุรกิจชุมชนต่าง ๆ ภายใต้โครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงวิธีการไคเซ็นกระบวนการผลิตด้วย กลไกอัติโนมัติ Karakuri หรือ การใช้กลไกพื้นฐาน เช่น รอก พื้นเอียง คาน ฯลฯ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่าย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 ชลบุรี (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 ชลบุรี (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2)

ที่ตั้ง:

67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

วัตถุประสงค์:

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 นครราชสีมา (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 6 นครราชสีมา (ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3)

ที่ตั้ง:

333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

วัตถุประสงค์:

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น