การออกแบบที่คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด
ระบบไฮบริดของโตโยต้าจะใช้แบตเตอรี่แรงดันสูง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญ ของระบบไฮบริด โดยจะทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์
ด้วยการออกแบบ
ที่คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด และอายุการใช้งานที่เหมาะสม วิศวกรโตโยต้าได้ออกแบบให้แบตเตอรี่ไฮบริดสามารถใช้งานได้ยาวนาน


“ดังนั้นโตโยต้าไฮบริดจึงมั่นใจมอบการ
รับประกัน
แบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง 10 ปี
และระบบไฮบริดนานถึง 5 ปี ”
รับประกัน
แบตเตอรี่ไฮบริดนาน 10 ปี
เงื่อนไขการรับรองการใช้งานแบตเตอรี่
ไฮบริด 10 ปี
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอรับรองสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริด (High-Voltage Battery) เพื่อทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายภายใต้การใช้งานปกติโดยไม่คิดราคาอะไหล่ ให้กับรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์: ภายในปีที่ 6 – 10 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่)
  2. การใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้เฉพาะกรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้: อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์, การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า และเงื่อนไขอื่นๆ ตามคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์ การพิจารณาเกี่ยวกับกรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท
  3. ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้จำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องชำระค่าแรงรวมถึงค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในการถอดเปลี่ยนและติดตั้งแบตเตอรี่
  4. สามารถใช้สิทธิ์และติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  5. ในการขอใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องแสดงเอกสารรับรองนี้ต่อผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าก่อนรับบริการ
  6. รถยนต์ซึ่งใช้เป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ / หรือรถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้
รับประกัน
ระบบไฮบริด 5 ปี
เงื่อนไขการรับรองการใช้งาน
ระบบไฮบริด
5 ปี

การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาในการรับประกัน : ภายในปีที่ 1 – 5 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่) และการรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรายถัดไปภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้
ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันคุณภาพของระบบไฮบริดนี้จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ / ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆดังต่อไปนี้ : อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า การพิจารณาเกี่ยวกับกรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท
การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น
กรรมสิทธิ์
สามารถใช้สิทธิ์ติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด