Toyota

Toyota Campus Challenge 2020

การประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนภายใต้แนวคิด “จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในสถานศึกษาของคุณ”