Toyota

Toyota Campus Challenge 2020

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึก ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน ภายในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตรา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

1. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา
2. เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการ ลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

1. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่ม เยาวชนและสถานศึกษา
2. เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการ ต้นแบบในการลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน