Toyota

Toyota Campus Challenge 2019

การประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี
ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”