Toyota

Toyota Campus Challenge 2019

ส่วนที่ 1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนงาน ส่วนที่ 3 การจัดสรรงบประมาณสำหรับปฏิบัติกิจกรรม ส่วนที่ 4 การประเมินผล