Toyota

Toyota Campus Challenge 2019

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ช่องทางการสมัคร การส่งแผนงาน

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า

รอบที่ 1 : คัดเลือก 30 ทีม

• บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 30 ทีม จากแผนงานที่ส่งเข้ามาและประกาศผล วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2019 และ Line: @campuschallenge

รอบที่ 2 : คัดเลือก 15 ทีม

การนำเสนอแผนงาน การเข้าร่วม Workshop การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ระยะเวลา 1 เดือน

รอบชิงชนะเลิศ

ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

การดำเนินโครงการต่อยอด 4 เดือน (สำหรับทีมผู้ชนะ 3 อันดับแรก)