Toyota

Toyota Campus Challenge 2019

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็น กลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถาน ศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม สร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญใน การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตรา การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้าง ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติ เพื่อลดอุบัติเหตุจริงซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคม คนขับรถดีต่อไป

1. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษา
2. เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการลด อุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

1. สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน และสถานศึกษา
2. เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นโครงการ ต้นแบบในการลดอุบัติเหตุทางถนนของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน