Toyota

Toyota Campus Challenge 2018

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบน ท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่ถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถ ใช้ถนน และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้เยาวชน เกิดการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้าถนนสีขาว” ซึ่งดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความ ปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลด อุบัติเหตุจริง โดยคาดหวังให้ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างวินัยและน้ำใจ เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่ถือเป็นวัยเริ่มต้น ของการใช้รถใช้ถนน และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนเกิดการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้าถนนสีขาว” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยให้นิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง โดยคาดหวังให้ความคิด สร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างวินัย และน้ำใจเพื่อสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือ ถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยโดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้านการวางแผนงานเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่ สาธารณชน และสามารถนำแผนงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพ ของตนเองอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ประสบการณ์จริงและเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัย

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยโดย ใช้ความรู้ความสามารถด้านการวางแผนงานเพื่อประชาสัมพันธ์และ รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณชน และสามารถนำ แผนงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ประสบการณ์จริง และเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย