หลักเกณฑ์การประเมินของ ASEAN NCAP แบบใหม่
สำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2563
นอกจากนี้ ALL NEW C-HR ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย
จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นล่าสุด ได้แก่