23/02/61

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท สานต่อโอกาสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 126 ทุน

      นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

     นายประมนต์ สุธีวงศ์ กล่าวว่า “การมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นพันธกิจของมูลนิธิในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ายังคงได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิฯ มีความห่วงใยและตระหนักว่าทุนการศึกษาเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีแนวคิดว่าเมื่อเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ พวกเขาจะกลับมาดูแลสร้างประโยชน์แก่ชุมชนของตน เมื่อสมาชิกชุมชนมีคุณภาพ ชุมชนหรือสังคมนั้นก็จะมีความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป” 

     การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในภาคใต้ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษารวมมูลค่าแล้วทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาท และในปีนี้มูลนิธิฯ ยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000,000 บาท แก่นักศึกษาคณะครุศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 126 ทุน โดยทางมูลนิธิฯ จะสนับสนุนนักศึกษาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา

     มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียน ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนาประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต 

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”