16/02/61

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษากว่า 5 ล้านบาท สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 203 ทุน และมอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียว” แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
     ♦ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     ♦ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
     ♦ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

     โดยในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต โดยได้ดำเนินการมอบทุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยในปีนี้มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการหนูรักผักสีเขียว รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท

     การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกฉียงเหนือในปีนี้ มีนักเรียนเข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 203 ทุน มูลค่า 3,540,000 บาท โดยรายละเอียด มีดังนี้

ระดับ จำนวน (ทุน) ทุนละ
> มัธยมศึกษาตอนปลาย 149 10,000
> มหาวิทยาลัย 40 20,000
> นิสิตพยาบาล 14 72,000
      
     นอกจากนี้ มูลนิธิโตโยต้าฯ ยังได้มอบทุนสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียว” แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มูลค่า 1,500,000 บาท 

     โครงการหนูรักผักสีเขียว ได้เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2538 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเด็กในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี มีเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมกับวัย มีภาวะโภชนาการดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาที่โรงเรียนและชุมชน ในรูปแบบของการพึ่งตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อื่นๆ นอกจากโครงการในชนบทแล้ว ยังได้ทดลอง ดำเนินงานในเขตกรุงเทพฯ อาทิ 

      กิจกรรมละครส่งเสริมการรับประทานผัก จัดแสดงตามโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
      จัดพิมพ์หนังสือมหัศจรรย์ผัก 108 เพื่อสร้างความรู้และความรู้สึกใหม่ในการรับประทานผัก

     ซึ่งต่อมาได้ขยายโครงการสู่ภาคเหนือตอนบน ภาคอิสานตอนบนและภาคอิสานตอนใต้ตามลำดับ โดยร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อมุ่งเน้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการและสุขอนามัยที่เหมาะสมตามแนวทางหลักของโครงการที่ว่า “เด็กกินอิ่ม เรายิ้มได้” พร้อมให้การส่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังการเพิ่มระดับโปรตีน และการลดการขาดธาตุเหล็กในเลือดของเด็กอีกด้วย

     นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป