28/11/60

โตโยต้า ร่วมกับ สมาคมไทย – ญี่ปุ่น จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางไมตรี 130 ปี : ไทย – ญี่ปุ่น ว่าด้วยเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง”

      บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และสมาคมไทย – ญี่ปุ่น จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางไมตรี 130 ปี : ไทย – ญี่ปุ่น ว่าด้วยเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง” โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายกลินท์ สารสิน นายกสมาคม ไทย – ญี่ปุ่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

     ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทางได้แก่

 ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในทุกระดับชั้น และสนับสนุนการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

     และเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมไทย – ญี่ปุ่น จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางไมตรี 130 ปี : ไทย – ญี่ปุ่น ว่าด้วยเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง”เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น รวมถึงการสร้างความเข้าใจเส้นทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมของโตโยต้าและสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ในการปรับปรุงข้อมูลของหมู่บ้านญี่ปุ่น ณ จังหวัดอยุธยา 

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย
1. ปาฐกถานำ
     โดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
     นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. การสัมมนา หัวข้อ
“เส้นทางไมตรี 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น ว่าด้วยเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง”
     โดย ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล 
     สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล 
     ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล 
     ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ดำเนินการในด้าน
การส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งย่อมอยู่บนรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย สมดังปณิธานที่ว่า...


“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”