21/11/60

โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนความสุข ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

      มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

     ตลอดระยะเวลา 55 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่โตโยต้าให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย ผ่านการมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

     มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณ ที่รับผิดชอบต่อสังคม”

     โตโยต้า ได้มอบทุนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 45 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนแล้วจำนวน 950 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,360,000 บาท และในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 12 คน จากทั้งหมด 7 หลักสูตร รวมเป็นมูลค่า 937,400 บาท โดยรายละเอียดมีดังนี้

คณะ จำนวนทุน มูลค่า / ทุน (บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 80,000
คณะศิลปศาสตร์ 4 80,000
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 75,480
คณะรัฐศาสตร์ 1 75,480
คณะสังคมสงเคราะห์ 1 75,480
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 75,480
คณะเศรษฐศาสตร์  1 75,480
รวม 12 937,400
 
     “ผมขอให้นิสิตทุกคนคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า และมีจริยธรรมพร้อมคุณธรรม รวมถึงขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”
มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

     จากนี้โตโยต้ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

                             "โตโยต้าขับเคลื่อนความสุข"