มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้ความสำคัญ
ต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการดังต่อไปนี้

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องในโอกาสครบรอบ
๓๐ ปีของการดำเนินกิจการในประเทศไทย ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ในสถานะองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก ๓๐ ล้านบาท โดยนำเงิน
ดอกผลมาดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ภายใต้วัตถุประสงค์ได้แก่

สนับสนุน ด้านการศึกษา
สนับสนุน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สนับสนุน ด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศล

ในปัจจุบันมูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น ๔๐๐ ล้านบาท โดยกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตอย่างกว้างขวาง ด้วยความตระหนักว่าชุมชนและ
สังคมที่เข้มแข็งย่อมอยู่บนรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาและคุณภาพ ชีวิตที่ดี ซึ่งจำเป็นต้อง
ดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่น ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการก่อสร้างสังคมที่ดี เข้มแข็งและ
สันติเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง
มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญต่อการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นในการสนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมทั้งช่วยเหลือ เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และเด็กที่สูญเสียผู้นำครอบครัวจากการทำหน้าที่ ปราบปรามยาเสพติ รวมถึงเด็กๆ ตามพื้นที่เขตชายแดน ในการก่อจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสมและเอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน อีกทั้งการให้ทุนการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ซึ่ง ดำเนินโครงการ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธิฯ ร่วมมือกับสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.) จัดทำ โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำต้น โดยการจัดกิจกรรมการบวชป่าต้นน้ำวัดจันทร์เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้ชาวบ้านเกิดความ ร่วมมือร่วมใจกัน ป้องกันดูแลรักษา และควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรมอย่างสมดุลและ เกิดความยั่งยืน ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่แดด และตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐภาคองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชนปกาเกอะญอ

นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ในการขยายต่อในโครงการคำพ่อสอน สานต่อและขยายผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนในการน้อมน้ำ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
มูลนิธิฯมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนในท้องถิ่น ห่างไกล ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ อันได้แก่ การส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการในเด็กประถมวัย ด้วยกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน โดยมุ่งเน้นปรัชญาที่ว่า “เด็กทุกคน มีกินทุกมื้อ ได้กินอิ่มอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน” นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ยังได้ส่งเสริมหลักการบริหารจัดการ โดยผ่านระบบสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้ อีกด้วย

สำหรับในด้านการบริการทางสาธารณสุขนั้น ได้สนับสนุนให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ทำการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ และยังส่งเสริม ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และชีวอนามัยให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

"ครึ่งวงกลมสีแดง"

แทนความเติบโตของโตโยต้าเคียงคู่กับ ความก้าวหน้าของสังคมไทย

"ครึ่งวงกลมสีเขียว"

แทนการธำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติและสังคมที่ดี

"ครึ่งวงกลมสีน้ำเงิน"

แทนพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของการศึกษา ความรู้วิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านต่าง ๆ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึง เจตจำนงค์ของมูลนิธิฯที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความก้าวหน้า ด้านการศึกษา และ เทคโนโลยีที่ส่งเสริมและรักษาซึ่งสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย